از آنجائیکه تجارت در کلیه سطوح نیاز به اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب و متناسب با نوع آن فعالیت دارد ارائه مشاوره در این حوزه به وسیله مشاوران آشنا با بازارهای رسانه ای و تبلیغاتی کشورهای هدف می تواند با کمترین سرمایه گذاری و هزینه از بهترین ابزار تبلیغی برای متقاضیان استفاده نمود.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

EnglishPersianRussian